Đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán THPT năm học 2023 – 2024

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán THPT năm học 2023 – 2024; kỳ thi được diễn ra vào ngày 05/01/2024 và 06/01/2024; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn Đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán THPT năm học 2023 – 2024:
+ Cho ABC là tam giác nhọn với tâm đường tròn ngoại tiếp O. Gọi A0 là tâm của đường tròn đi qua C và tiếp xúc với AB tại A, B0 là tâm của đường tròn đi qua A và tiếp xúc với BC tại B C 0 là tâm của đường tròn đi qua B và tiếp xúc với CA tại C. a) Chứng minh rằng diện tích tam giác A0B0C0 lớn hơn hoặc bằng diện tích tam giác ABC. b) Gọi X, Y, Z lần lượt là hình chiếu vuông góc của O lên các đường thẳng A0B0 B0C0 C0A0. (XYZ) cắt lại A0B0 B0C0 C0A0 tại X0 Y0 Z0. Chứng minh rằng AX0 BY0 CZ0 đồng quy.
+ Người ta xếp k viên bi vào các ô của một bảng 2024 × 2024 ô vuông sao cho hai điều kiện sau được thỏa mãn: mỗi ô không có quá một viên bi và không có hai viên bi nào được xếp ở hai ô kề nhau (hai ô được gọi là kề nhau nếu chúng có chung một cạnh). a) Cho k = 2024. Hãy chỉ ra một cách xếp thỏa mãn cả hai điều kiện trên mà khi chuyển bất kì viên bi đã được xếp nào sang một ô tùy ý kề với nó thì cách xếp mới không còn thỏa mãn cả hai điều kiện nêu trên. b) Tìm giá trị k lớn nhất sao cho với mọi cách xếp k viên bi thỏa mãn hai điều kiện trên ta có thể chuyển một trong số các viên bi đã được xếp sang một ô kề với nó mà cách xếp mới vẫn không có hai viên bi nào được xếp ở hai ô kề nhau.
+ Trong không gian, cho đa diện lồi D sao cho tại mỗi đỉnh của D có đúng một số chẵn các cạnh chứa đỉnh đó. Chọn ra một mặt F của D. Giả sử ta gán cho mỗi cạnh của D một số nguyên dương sao cho điều kiện sau được thỏa mãn: với mỗi mặt (khác mặt F) của D, tổng các số được gán với các cạnh của mặt đó là một số nguyên dương chia hết cho 2024. Chứng minh rằng tổng các số được gán với các cạnh của mặt F cũng là một số nguyên dương chia hết cho 2024.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]