Làm chủ kiến thức Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (tập 2) – Trần Đình Cư

Tài liệu gồm 151 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cần nắm, bài tập mẫu, giải bài tập sách giáo khoa và giải bài tập sách bài tập môn Toán 11 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (tập 2).

CHƯƠNG VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Bài 1. Phép tính lũy thừa.
Bài 2. Phép tính lôgarit.
Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit.
Bài 4. Phương trình mũ, bất phương trình mũ và lôgarit.
Bài tập cuối chương VI.

CHƯƠNG VII. ĐẠO HÀM.
Bài 1. Đạo hàm.
Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm.
Bài tập cuối chương VII.

CHƯƠNG VIII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc.
Bài 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc.
Bài 4. Khoảng cách trong không gian.
Bài 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện.
Bài tập cuối chương VIII.

CHƯƠNG IX. XÁC SUẤT.
Bài 1. Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất.
Bài 2. Biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất.
Bài tập cuối chương IX.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]