Làm chủ kiến thức Toán 11 KNTTVCS (tập 2) – Trần Đình Cư

Tài liệu gồm 172 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cần nắm, bài tập mẫu, giải bài tập sách giáo khoa và giải bài tập sách bài tập môn Toán 11 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS) (tập 2).

CHƯƠNG VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Bài 18. Luỹ thừa với số mũ thực.
Bài 19. Lôgarit.
Bài 20. Hàm số mũ và hàm số lôgarit.
Bài 21. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
Bài tập cuối chương VI.

CHƯƠNG VII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 22. Hai đường thẳng vuông góc.
Bài 23. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Bàl 24. Phép chiếu vuông góc. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Bài 25. Hai mặt phẳng vuông góc.
Bàl 26. Khoảng cách.
Bài 27. Thể tích.
Bài tập cuối chương VII.

CHƯƠNG VIII. CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT.
Bài 28. Biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập.
Bài 29. Công thức cộng xác suất.
Bài 30. Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập.
Bài tập cuối chương VIII.

CHƯƠNG IX. ĐẠO HÀM.
Bài 31. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm.
Bài 32. Các quy tắc tính đạo hàm.
Bài 33. Đạo hàm cấp hai.
Bài tập cuối chương IX.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]