Phương pháp giải phương trình lượng giác – Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn

Tài liệu gồm 27 trang, với nội dung gồm:
+ Vấn đề 1. Phương trình lượng giác: Tóm tắt cách giải 5 dạng toán và 53 bài toán chọn lọc có lời giải
+ Vấn đề 2. Giải phương trình lượng giác trên một miền
+ Vấn đề 3. Điều kiện có nghiệm của phương trình lượng giác
+ Vấn đề 4. Bài toán về tam giác

XEM TRỰC TUYẾN

comments