Phân dạng phương trình lượng giác – Trần Sĩ Tùng

Tài liệu gồm 30 trang trình bày các dạng toán về chuyên đề phương trình lượng giác. Trong mỗi dạng toán, tác giả trình bày các cách giải và các biến thể của dạng toán đó, đi kèm là phần bài tập rèn luyện.

Tài liệu do thầy Trần Sĩ Tùng biên soạn.

XEM TRỰC TUYẾN

comments