Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Trần Quốc Nghĩa


Tài liệu gồm 107 trang do thầy Trần Quốc Nghĩa biên soạn, nội dung tài liệu gồm 4 phần:

+ Phần 1. Tóm tắt lý thuyết cần thiết cho nội dung cơ bản
+ Phần 2. Các ví dụ mẫu
+ Phần 3. Các bài tập tự luyện cơ bản và nâng cao
+ Phần 4. Các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án

Mục lục tài liệu:
Phần 1 – HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số
+ Dạng 2. Tìm giá trị lớn nhất. Giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác
+ Dạng 3. Xét tính chẵn – lẻ của hàm số
+ Dạng 4. Tính tuần hoàn của hàm số
+ Dạng 5. Sử dụng đồ thị
Phần 2 – PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
+ Dạng 1. Phương trình cơ bản
+ Dạng 2. Phương trình bậc nhất theo một hàm số lượng giác
+ Dạng 3. Tìm nghiệm phương trình lượng giác trên khoảng, đoạn cho trước
+ Dạng 4. Phương trình bậc hai, bậc 3 đối với một hàm số lượng giác
+ Dạng 5. Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x (Phương trình cổ điển)
+ Dạng 6. Phương trình thuần nhất bậc hai, bậc ba
+ Dạng 7. [NC] Phương trình đối xứng – Phản đối xứng
+ Dạng 8. [NC] Phương trình lượng giác không mẫu mực
+ Dạng 9. Phương trình lượng giác có tham số
+ Dạng 10. Một số phương pháp giải phương trình lượng giác


Phần 3 – BÀI TẬP TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ 1
Phần 4 – PTLG TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH – CĐ – THPT QG
+ Dạng 1. Công thức lượng giác
+ Dạng 2. Đưa về phương trình tích
+ Dạng 3. Biến đổi tổng thành tích – tích thành tổng
+ Dạng 4. Phương trình bậc 2 – bậc 3
+ Dạng 5. Phương trình bậc nhất theo sinx, cosx
+ Dạng 6. Phương trình đẳng cấp
+ Dạng 7. Phương trình đối xứng
+ Dạng 8. Phương pháp hạ bậc
+ Dạng 9. Công thức nhân ba
+ Dạng 10. Phương trình có chứa giá trị tuyện đối Phương trình có chứa căn thức
+ Dạng 11. Phương trình có chứa tham số
Phần 5 – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Hàm số lượng giác
Phương trình cơ bản – Phương trình bậc nhất
Phương trình cổ điển
Phương trình bậc hai – bậc ba
Phương trình đẳng cấp
Phương trình dạng khác
Phương trình chứa tham số
Phần 6 – BẢNG ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com