232 bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác có đáp án


Tài liệu gồm 22 trang tuyển tập 232 bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác có đáp án.

Trích dẫn tài liệu:
+ Phương trình (sinx)^2 + (sin2x)^2 = (sin3x)^2 + (sin4x)^2 tương đương với phương trình nào sau đây?
A. cosx.cos2x.sin3x = 0
B. cosx.sin2x.sin5x = 0
C. cosx.cos2x.cos3x = 0
D. sinx.cos2x.sin5x = 0
+ Xác đinh a để hai phương trình sau tương đương:
2cosx.cos2x = 1 + cos2x + cos3x (1)
4(cosx)^3 + acosx + (4 – a)(1 + cos2x) = 4(cosx)^2 + 3cosx (2)
[ads]
+ Cho phương trình: sinxcosx – sinx – cosx + m = 0, trong đó m là tham số thực. Để phương trình có nghiệm, các giá trị thích hợp của m là?
+ Để phương trình (sinx)^6 + (cosx)^6 = a|sin2x| có nghiệm, điều kiện thích hợp cho tham số a là?
+ Tìm m để phương trình (m + 3)(1 + sinx.cosx) = (m + 2).(cosx)^2 có nghiệm.
A. m ≤ 3
B. m ≥ 1
C. m ≤ -3
D. m ≤ -3 hoặc m ≥ 1
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com