Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Lê Minh Tâm

Tài liệu gồm 124 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, phân loại và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

BÀI 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
I. Ôn tập.
1.1. Các hệ thức cơ bản.
1.2. Cung liên kết.
1.3. Công thức cộng.
1.4. Công thức nhân và hạ bậc.
1.5. Công thức biến đổi tổng thành tích.
1.6. Công thức biến đổi tích thành tổng.
1.7. Bảng giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt.
II. Hàm số y = sinx và hàm số y = cosx.
III. Hàm số y = tanx và hàm số y = cotx.
IV. Bài tập.
Dạng 01. Tập xác định của hàm số lượng giác.
Dạng 02. Tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác.
Dạng 03. Chu kỳ hàm số lượng giác.
Dạng 04. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác.

BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.
I. Phương trình sinx = a và phương trình cosx = a.
II. Phương trình tanx = a và phương trình cotx = a.
III. Bài tập.

BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI THEO HÀM LƯỢNG GIÁC.
I. Dạng cơ bản.
II. Bài tập.

BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI HÀM SIN – COS.
I. Dạng cơ bản.
II. Bài tập.

BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG CẤP.
I. Dạng cơ bản.
II. Bài tập.

BÀI 6. PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG.
I. Dạng cơ bản.
II. Bài tập.

BÀI 7. CÁC LOẠI PHƯƠNG TRÌNH KHÁC.
I. Biến đổi tích thành tổng.
1.1. Ví dụ minh họa.
1.2. Bài tập rèn luyện.
II. Biến đổi tổng thành tích.
2.1. Ví dụ minh họa.
2.2. Bài tập rèn luyện.
III. Tổng hợp các phương pháp.
3.1. Ví dụ minh họa.
3.2. Bài tập rèn luyện.
IV. Phương trình lượng giác có điều kiện.
4.1. Ví dụ minh họa.
4.2. Bài tập rèn luyện.

BÀI 8. TỔNG ÔN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CHƯƠNG I.
Dạng 01. Tập xác định của hàm số lượng giác.
Dạng 02. Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác.
Dạng 03. Phương trình lượng giác.
Dạng 04. Tổng hợp phương trình lượng giác.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]