Bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác có đáp án


Tài liệu gồm 99 trang, được biên tập bởi thầy giáo Phạm Hùng Hải, tuyển chọn bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác có đáp án, giúp học sinh lớp 11 rèn luyện khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1.

MỤC LỤC:
I ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 1.
Chương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 2.
§1 – Hàm số lượng giác: TXĐ, đơn điệu, tuần hoàn 3.
Bảng đáp án 12.
§2 – Hàm số lượng giác: đồ thị 13.
Bảng đáp án 22.
§3 – Hàm số lượng giác: GTLN, GTNN 23.
Bảng đáp án 26.
§4 – Phương trình lượng giác cơ bản với sin x, cos x 27.
Bảng đáp án 33.
§5 – Phương trình lượng giác cơ bản với tan, cot 34.
Bảng đáp án 37.
§6 – Phương trình lượng giác đưa về phương trình của một hàm số lượng giác 39.
Bảng đáp án 45.
§7 – Phương trình lượng giác bậc nhất đối với sin x, cos x 47.
Bảng đáp án 56.
§8 – Phương trình lượng giác đồng bậc (đẳng cấp, thuần nhất) đối với sin x, cos x 58.
§9 – Phương trình lượng giác đối xứng, nửa đối xứng đối với sin x, cos x 66.
Bảng đáp án 74.
§10 – Phương trình lượng giác đưa về phương trình tích 76.
Bảng đáp án 79.
§11 – Phương trình lượng giác có tập nghiệm bị giới hạn 80.
Bảng đáp án 83.
§12 – Phương trình lượng giác chứa tham số 84.
Bảng đáp án 89.
§13 – Đề kiểm tra 90.
Bảng đáp án 97.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]