Toàn tập lũy thừa, mũ và logarit cơ bản


Tài liệu gồm 96 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức, tổng hợp toàn tập lũy thừa, mũ và logarit cơ bản (phiên bản năm 2021) nằm trong hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit lớp 12 THPT.

Cơ bản hàm số lũy thừa.
+ Cơ bản hàm số lũy thừa – p1.
+ Cơ bản hàm số lũy thừa – p2.
+ Cơ bản hàm số lũy thừa – p3.
+ Cơ bản hàm số lũy thừa – p4.
+ Cơ bản hàm số lũy thừa – p5.
+ Cơ bản hàm số lũy thừa – p6.
+ Cơ bản hàm số lũy thừa – p7.
Cơ bản hàm số mũ.
+ Cơ bản hàm số mũ – p1.
+ Cơ bản hàm số mũ – p2.
+ Cơ bản hàm số mũ – p3.
+ Cơ bản hàm số mũ – p4.
+ Cơ bản hàm số mũ – p5.
+ Cơ bản hàm số mũ – p6.
+ Cơ bản hàm số mũ – p7.
Cơ bản hàm số logarit.
+ Cơ bản hàm số logarit – p1.
+ Cơ bản hàm số logarit – p2.
+ Cơ bản hàm số logarit – p3.
+ Cơ bản hàm số logarit – p4.
+ Cơ bản hàm số logarit – p5.
+ Cơ bản hàm số logarit – p6.
+ Cơ bản hàm số logarit – p7.
Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p1.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p2.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p3.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p4.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p5.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p6.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p7.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p8.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p9.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình mũ – p10.
Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p1.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p2.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p3.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p4.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p5.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p6.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p7.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p8.
+ Cơ bản phương trình, bất phương trình logarit – p9.
Bài tập tổng hợp lũy thừa, mũ, logarit.
+ Bài tập tổng hợp – p1.
+ Bài tập tổng hợp – p2 .
+ Bài tập tổng hợp – p3 .
+ Bài tập tổng hợp – p4 .
+ Bài tập tổng hợp – p5 .
+ Bài tập tổng hợp – p6 .
+ Bài tập tổng hợp – p7 .
+ Bài tập tổng hợp – p8 .
+ Bài tập tổng hợp – p9 .
+ Bài tập tổng hợp – p10 .
+ Bài tập tổng hợp – p11 .
+ Bài tập tổng hợp – p12 .
+ Bài tập tổng hợp – p13 .
+ Bài tập tổng hợp – p14 .
+ Bài tập tổng hợp – p15 .
+ Bài tập tổng hợp – p16 .
+ Bài tập tổng hợp – p17 .
+ Bài tập tổng hợp – p18 .
+ Bài tập tổng hợp – p19 .
+ Bài tập tổng hợp – p20.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]