Bài giảng giới hạn của dãy số


Tài liệu gồm 36 trang, tóm tắt lý thuyết SGK, hướng dẫn giải các dạng toán và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề giới hạn của dãy số, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 4.

A. LÝ THUYẾT
I. DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN 0.
1. Định nghĩa.
2. Một số dãy số có giới hạn 0.
II. DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN HỮU HẠN.
1. Định nghĩa.
2. Một số định lí.
3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.
III. DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN VÔ CỰC.
1. Dãy số có giới hạn dương vô cực.
2. Dãy số có giới hạn âm vô cực.
3. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực.
B. CÁC DẠNG TOÁN VỀ GIỚI HẠN DÃY SỐ
Dạng 1. Tính giới hạn dãy số cho bởi công thức.
Dạng 2. Tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi.
Dạng 3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.
Dạng 4. Tìm giới hạn của dãy số mà tổng là n số hạng đầu tiên của một dãy số khác.
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
Dạng 1. Bài tập lý thuyết.
Dạng 2. Bài tập tính giới hạn dãy số cho bởi công thức.
Dạng 3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.
Dạng 4. Tìm giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi.
Dạng 5. Tìm giới hạn của dãy số có chứa tham số.
Dạng 6. Tìm giới hạn của dãy số mà số hạng tổng quát là tổng của n số hạng đầu tiên của một dãy số khác.
D. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Dạng 1. Bài tập lý thuyết.
Dạng 2. Bài tập tính giới hạn dãy số cho bởi công thức.
Dạng 3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.
Dạng 4. Tìm giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi.
Dạng 5. Tìm giới hạn của dãy số có chứa tham số.
Dạng 6. Tìm giới hạn của dãy số mà số hạng tổng quát là tổng của n số hạng đầu tiên của một dãy số khác.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]