Chuyên đề trắc nghiệm hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

Tài liệu gồm 52 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán trọng tâm kèm phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm tự luyện chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, có đáp án và lời giải chi tiết; hỗ trợ học sinh lớp 12 trong quá trình học tập chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 2.

I. HÀM SỐ LŨY THỪA.
1. Định nghĩa.
2. Tập xác định.
3. Đạo hàm.
4. Tính chất của hàm số lũy thừa trên khoảng (0;+∞).
5. Đồ thị hàm số lũy thừa y = x^a trên khoảng (0;+∞).
II. HÀM SỐ MŨ.
1. Định nghĩa.
2. Tập xác định.
3. Đạo hàm.
4. Đồ thị hàm số y = a^x.
III. HÀM SỐ LOGARIT.
1. Định nghĩa.
2. Tập xác định.
3. Đạo hàm.
4. Tính chất.
5. Đồ thị hàm số y = loga x.
CÁC DẠNG TOÁN:
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.
+ Dạng 2. Tính đạo hàm của hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.
+ Dạng 3. Tính đơn điệu và cực trị của hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.
+ Dạng 4. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.
+ Dạng 5. Đồ thị hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.
+ Dạng 6. Một số bài toán nâng cao về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]