Bài giảng quan hệ song song trong không gian Toán 11 KNTTvCS

Tài liệu gồm 172 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề quan hệ song song trong không gian trong chương trình môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS).

Mục lục:
BÀI 10: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN 4.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 4.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 6.
Dạng 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng 6.
1. Phương pháp 6.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 7.
3. Bài tập trắc nghiệm 11.
Dạng 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng 11.
1. Phương pháp 11.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 11.
Dạng 3. Thiết diện 14.
1. Phương pháp 14.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 14.
Dạng 4. Ba điểm thẳng hàng ba đường thẳng đồng quy 16.
1. Phương pháp 16.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 17.
Dạng 5. Tìm tập hợp giao điểm của hai đường thẳng 20.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 22.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 26.
BÀI 11: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 50.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 50.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 51.
Dạng 1. Chứng minh đường thẳng song song hoặc đồng quy 51.
1. Phương pháp 51.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 51.
Dạng 2. Tìm giao điểm và thiết diện của hình chóp 53.
1. Phương pháp 53.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 54.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 56.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 60.
BÀI 12: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 75.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 75.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 75.
Dạng 1. Chứng minh đường thẳng song song hoặc đồng quy 75.
1. Phương pháp 75.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 75.
Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Thiết diện qua một điểm và song song với một đường thẳng 79.
1. Phương pháp 79.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 79.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 82.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 84.
BÀI 13: HAI MẶT PHẲNG SONG SONG 95.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 95.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 97.
Dạng 1. Chứng minh hai mặt phẳng song song 97.
1. Phương pháp 97.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 97.
Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và tìm thiết diện qua một điểm và song song với một mặt phẳng 99.
1. Phương pháp 99.
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng 99.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 102.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 106.
BÀI 14: PHÉP CHIẾU SONG SONG 122.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 122.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 123.
Dạng 1. Vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian 123.
1. Phương pháp 123.
2. Các ví dụ 123.
Dạng 2. Các bài toán liên quan đến phép chiếu song song 125.
1. Phương pháp 125.
2. Các ví dụ 125.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 126.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 129.
GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA ÔN TẬP CHƯƠNG IV 133.
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 133.
PHẦN 2: TỰ LUẬN 135.
BÀI TẬP TỔNG ÔN CHƯƠNG IV 140.
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 140.
PHẦN 2: TỰ LUẬN 164.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]