Ba đường Conic – Đặng Thành Nam

Tài liệu gồm 12 trang được chia thành 4 phần:

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
B. BÀI TẬP MẪU – Gồm các bài toán điển hình được giải chi tiết
C. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
D. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ HYPEBOL VÀ PARABOL

XEM TRỰC TUYẾN

comments