Các dạng bài tập trắc nghiệm hình học không gian – Trần Duy Thúc

Tài liệu Các dạng bài tập trắc nghiệm hình học không gian của thầy giáo Trần Duy Thúc gồm 53 trang, được chia thành 5 phần:

Phần 1. Các bài toán về thể tích khối chóp.
Phần 2. Các bài toán về thể tích khối lăng trụ.
Phần 3. Các bài toán về khoảng cách.
Phần 4. Các bài toán khác.
Phần 5. Các bài toán tổng hợp.

XEM TRỰC TUYẾN

comments