Chuyên đề vector trong không gian, quan hệ vuông góc – Nguyễn Bảo Vương

Tài liệu gồm 165 trang gồm lý thuyết, ví dụ mẫu có lời giải chi tiết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề vector trong không gian, quan hệ vuông góc.

Tập 1. Vectơ trong không gian
A. Tóm tắt sách giáo khoa
B. Luyện kĩ năng giải các dạng bài tập
Bài toán 01: Chứng minh đẳng thức vectơ
Bài toán 02: Chứng minh ba vectơ đồng phẳng và bốn điểm đồng phẳng
Bài toán 03: Tính độ dài của đoạn thẳng
Bài toán 04: Sử dụng điều kiện đồng phẳng của bốn điểm để giải bài toán hình không gian
Các bài toán luyện tập

Tập 2. Góc giữa hai đường thẳng. Hai đường thẳng vuông góc
A. Chuẩn kiến thức
B. Luyện kĩ năng giải các dạng bài tập
Bài toán 01: Tính góc giữa hai đường thẳng
Bài toán 02: Dùng tích vô hướng để chứng minh hai đường thẳng vuông góc
Các bài toán luyện tập
[ads]
Tập 3. Đường thẳng và mặt phẳng vuông góc
A. Chuẩn kiến thức
B. Luyện kĩ năng giải các dạng bài tập
Bài toán 01: Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài toán 02: Thiết diện đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng
Bài toán 03: Tính góc gữa đường thẳng và mặt phẳng
Bài toán 04: Tìm tập hợp hình chiếu của một điểm trên một đường thẳng hay một mặt phẳng di động
Các bài toán luyện tập

Tập 4. Hai mặt phẳng vuông góc – khoảng cách Hai mặt phẳng vuông góc
A. Chuẩn kiến thức
B. Luyện kĩ năng giải các dạng bài tập
Bài toán 01: Tính góc giữa hai mặt phẳng
Bài toán 02: Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc
Bài toán 03: Ứng dụng công thức hình chiếu
Bài toán 04: Xác định thiết diện chứa một đường thẳng và vuông góc với một mặt phẳng
Khoảng cách
A. Chuẩn kiến thức
B. Luyện kĩ năng giải các dạng bài tập
Bài toán 01: Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng
Bài toán 02: Tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
Bài toán 03: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
Bài toán 04: Ứng dụng phép chiếu vuông góc để tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
Các bài toán luyện tập

Tập 5. 280 bài tập trắc nghiệm tự luyện
Tổng hợp lần 1. Chương III. Quan hệ vuông góc
Đáp án
Tổng hợp lần 2. Chương III: Vectơ trong không gian
Bài 1: Vectơ trong không gian
Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 5: Khoảng cách
Tổng hợp lần 3. Chương 3. Vectơ – quan hệ vuông góc
Đáp án

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]