Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian – Nguyễn Vũ Minh, Lê Thị Phượng (Tập 2)

Tài liệu gồm 60 trang, phân loại các dạng bài tập và phương pháp giải nhanh các bài toán về hình lăng trụ. Nội dung gồm:

+ Lý thuyết cơ bản và các công thức tính
+ Ví dụ và bài tập trắc nghiệm
+ Bài tập trích từ các đề thi có giải
+ Một số bài TEST thể tích chóp – lăng trụ sưu tầm

XEM TRỰC TUYẾN

comments