Tập giá trị và GTLN – GTLN của hàm số lượng giác

Tài liệu gồm 23 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo nhóm Nhóm Word – Biên Soạn Tài Liệu, hướng dẫn phương pháp giải bài toán trắc nghiệm tìm tập giá trị và giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTLN / max – min) của hàm số lượng giác, giúp học sinh học tốt chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

Nội dung tài liệu tập giá trị và GTLN – GTLN của hàm số lượng giác:
I. PHƯƠNG PHÁP TÌM GTLN – GTLN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
1. Các kiến thức về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất:
Cho hàm số y = f(x) xác định trên miền D ⊂ R.
a. Số thực M được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số y = f(x) trên D nếu: f(x) =< M với mọi x thuộc D và tồn tại x0 thuộc D sao cho f(x0) = M.
b. Số thực m được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên D nếu: f(x) >= m với mọi x thuộc D và tồn tại x0 thuộc D sao cho f(x0) = m.
2. Một số kiến thức ta sử dụng trong các bài toán này:
a) Dựa vào tập giá trị của hàm số lượng giác.
b) Bảng biến thiên của hàm số lượng giác.
c) Kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay.
[ads]
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Tuyển chọn câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tìm tập giá trị của hàm số lượng giác, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác, có đáp án và lời giải chi tiết, với đầy đủ 04 mức độ nhận thức: Mức độ 1 (Nhận biết), Mức độ 2 (Thông hiểu), Mức độ 3 (Vận dụng), Mức độ 4 (Vận dụng cao).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]