Lý thuyết, các dạng toán và bài tập cung và góc lượng giác, công thức lượng giác

Tài liệu gồm 76 trang, tóm tắt lý thuyết, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề cung và góc lượng giác, công thức lượng giác, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Đại số 10 chương 6 (Toán 10).

1. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Khái niệm cung và góc lượng giác.
2. Số đo của cung và góc lượng giác.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Liên hệ giữa độ và rađian.
Dạng 2. Độ dài cung lượng giác.
Dạng 3. Biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác.

2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Định nghĩa.
2. Hệ quả.
3. Ý nghĩa hình học của tang và côtang.
4. Công thức lượng giác cơ bản.
5. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Dấu của các giá trị lượng giác.
Dạng 2. Tính giá trị lượng giác của một cung.
Dạng 3. Sử dụng cung liên kết để tính giá trị lượng giác.
Dạng 4. Rút gọn biểu thức và chứng minh đẳng thức.

3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I. Công thức cộng.
Dạng 1. Công thức cộng.
II. Công thức nhân đôi.
III. Các dạng toán.
Dạng 2. Tính các giá trị lượng giác của các góc cho trước.
Dạng 3. Rút gọn biểu thức cho trước.
Dạng 4. Chứng minh đẳng thức lượng giác.
IV. Công thức biến đổi.
Dạng 5. Biến đổi một biểu thức thành một tổng hoặc thành một tích.
Dạng 6. Chứng minh một đẳng thức lượng giác có sử dụng nhóm công thức biến đổi.
Dạng 7. Dùng công thức biến đổi để tính giá trị (rút gọn) của một biểu thức lượng giác.
Dạng 8. Nhận dạng tam giác. Một số hệ thức trong tam giác.

4. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG VI
I. Đề số 1a.
II. Đề số 1b.
III. Đề số 2a.
IV. Đề số 2b.
V. Đề số 3a.
VI. Đề số 3b.
VII. Đề số 4a.
VIII. Đề số 4b.
IX. Đề số 5a.
X. Đề số 5b.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]