Hướng dẫn giải các dạng toán vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc

Tài liệu gồm 113 trang, hướng dẫn giải các dạng toán vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong chương trình Hình học 11 chương 3.

BÀI 1. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.
+ Dạng 1.1. Xác định véctơ và các khái niệm có liên quan.
+ Dạng 1.2. Chứng minh đẳng thức véctơ.
+ Dạng 1.3. Tìm điểm thỏa mãn đẳng thức vecto.
+ Dạng 1.4. Tích vô hướng của hai véctơ.
+ Dạng 1.5. Chứng minh ba véctơ đồng phẳng.
+ Dạng 1.7. Ứng dụng véctơ chứng minh bài toán hình học.

BÀI 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.
+ Dạng 2.1. Xác định góc giữa hai vec-tơ.
+ Dạng 2.2. Xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian.
+ Dạng 2.3. Sử dụng tính chất vuông góc trong mặt phẳng.
+ Dạng 2.4. Hai đường thẳng song song cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba.

BÀI 3. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.
+ Dạng 3.1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
+ Dạng 3.2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
+ Dạng 3.3. Xác định thiết diện của một khối đa diện cắt bởi mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

BÀI 4. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.
+ Dạng 4.1. Tìm góc giữa hai mặt phẳng.
+ Dạng 4.2. Tính diện tích hình chiếu của đa giác.
+ Dạng 4.3. Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.
+ Dạng 4.4. Thiết diện chứa một đường thẳng và vuông góc với một mặt phẳng.

BÀI 5. KHOẢNG CÁCH.
+ Dạng 5.1. Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng.
+ Dạng 5.2. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.
+ Dạng 5.3. Khoảng cách giữa đường và mặt song song – Khoảng cách giữa hai mặt song song.
+ Dạng 5.4. Đoạn vuông góc chung, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.

BÀI 6. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]