Các dạng toán và bài tập chuyên đề đạo hàm – Nguyễn Trọng

Tài liệu gồm 115 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Trọng, tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập chuyên đề đạo hàm (có đáp án và lời giải chi tiết), giúp học sinh tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 5.

BÀI 1. ĐỊNH NGHĨA – QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. DẠNG TOÁN VÀ BÀI TẬP.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm bằng định nghĩa.
+ Dạng 2. Các quy tắc tính đạo hàm và bảng đạo hàm.
+ Dạng 3. Bài toán chứng minh, giải phương trình, bất phương trình.
+ Dạng 4. Đạo hàm của hàm số lượng giác.
+ Dạng 5. Chứng minh đẳng thức, giải phương trình chứa đạo hàm.
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN.
D. LỜI GIẢI BÀI TẬP RÈN LUYỆN.

BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. DẠNG TOÁN VÀ BÀI TẬP.
+ Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến (PTTT) khi biết tiếp điểm (tại điểm) hoặc biết hoành độ, tung độ.
+ Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến (PTTT) khi biết hệ số góc hoặc song song, vuông góc với một đường thẳng.
+ Dạng 3. Bài toán về xác định hệ số góc nhỏ nhất, lớn nhất của tiếp tuyến.
+ Dạng 4. Viết phương trình tiếp tuyến (PTTT) khi biết điểm mà tiếp tuyến đi qua.
+ Dạng 5. Tìm tham số để từ một điểm ta kẻ được đúng một tiếp tuyến đến đồ thị hàm số.
+ Tổng hợp kiến thức cần nhớ về tiếp tuyến.
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN.
D. LỜI GIẢI BÀI TẬP RÈN LUYỆN.

BÀI 3. ĐẠO HÀM CẤP CAO VÀ VI PHÂN.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
B. DẠNG TOÁN VÀ BÀI TẬP.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm cấp cao của một hàm số.
+ Dạng 2. Tìm vi phân của một hàm số.

BÀI 4. ÔN TẬP ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CHƯƠNG 5: ĐẠO HÀM.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]