Bài giảng đạo hàm Toán 11 KNTTvCS

Tài liệu gồm 101 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề đạo hàm trong chương trình môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS).

BÀI 31. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm bằng định nghĩa.
+ Dạng 2. Ý nghĩa vật lý của đạo hàm.
+ Dạng 3. Phương trình tiếp tuyến.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 32. QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
+ Dạng 1. Đạo hàm của hàm đa thức.
+ Dạng 2. Đạo hàm của hàm phân thức.
+ Dạng 3. Đạo hàm của hàm chứa căn.
+ Dạng 4. Tính đạo hàm của các hàm số lượng giác.
+ Dạng 5: Giải phương trình lượng giác f'(x) = 0.
+ Dạng 6. Tính đạo hàm.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 33. ĐẠO HÀM CẤP HAI.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
+ Dạng 1: Tính đạo hàm cấp cao của hàm số y = f(x).
+ Dạng 2: Ý nghĩa vật lý của đạo hàm cấp hai.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IX.
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.

BÀI TẬP TỔNG ÔN CHƯƠNG IX.
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]