Phân loại và phương pháp giải bài tập đạo hàm

Tài liệu gồm 76 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập đạo hàm, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 5 (Toán 11).

BÀI 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA ĐẠO HÀM.
Dạng 1. Tính đạo hàm bằng định nghĩa.
Dạng 2. Số gia của hàm số.
Dạng 3. Ý nghĩa vật lý của đạo hàm.
Dạng 4. Phương trình tiếp tuyến.

BÀI 2. QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.
Dạng 1. Đạo hàm của hàm đa thức.
Dạng 2. Đạo hàm của hàm phân thức.
Dạng 3. Đạo hàm của hàm chứa căn.

BÀI 3. ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
Dạng 1. Tính đạo hàm của các hàm số lượng giác.
Dạng 2. Tính đạo hàm tại một điểm.
Dạng 3. Giải phương trình f’(x) = 0.

BÀI 4. VI PHÂN.
Dạng 1. Tìm vi phân của hàm số y = f(x).
Dạng 2. Tính gần đúng giá trị của một biểu thức.

BÀI 5. ĐẠO HÀM CẤP HAI.
Dạng 1. Tính đạo hàm cấp cao của hàm số y = f(x).
Dạng 2. Tìm đạo hàm cấp n của hàm số y = f(x).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]