Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 86 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp kiến thức cần nhớ, phân loại, phương pháp giải toán và bài tập trắc nghiệm (có đáp án) chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (Toán 11 phần Đại số và Giải tích chương 1).

Chương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 1.
§1 – HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 1.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 2.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác 2.
+ Dạng 2. Tính chẵn lẻ của hàm số 6.
+ Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất 7.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 12.
§2 – PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 19.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 19.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 21.
+ Dạng 1. Giải các phương trình lượng giác cơ bản 21.
+ Dạng 2. Giải các phương trình lượng giác dạng mở rộng 23.
+ Dạng 3. Giải các phương trình lượng giác có điều kiện xác định 25.
+ Dạng 4. Giải các phương trình lượng giác trên khoảng (a; b) cho trước 27.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 29.
§3 – MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP 37.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 37.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 38.
+ Dạng 1. Giải phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác 38.
+ Dạng 2. Giải phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác 41.
+ Dạng 3. Giải phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx 45.
+ Dạng 4. Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sinx và cosx 48.
+ Dạng 5. Phương trình chứa sin x ± cos x và sin x · cos x 50.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 51.
§4 – MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PT LƯỢNG GIÁC 59.
A PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 59.
+ Dạng 1. Biến đổi đưa phương trình về dạng phương trình bậc hai (ba) đối với một hàm số lượng giác 59.
+ Dạng 2. Biến đổi asinx + bcosx 62.
+ Dạng 3. Biến đổi đưa về phương trình tích 64.
+ Dạng 4. Một số bài toán biện luận theo tham số 67.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 70.
§5 – ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 73.
A Đề số 1 73.
B Đề số 2 79.
§6 – ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ 83.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]