Bài tập Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1)

Tài liệu gồm 116 trang, tổng hợp các bài tập Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1).

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.
CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Bài 1. Góc lượng giác.
Bài 2. Giá trị lượng giác của một góc lượng giác.
+ Dạng 1. Tìm giá trị lượng giác của một cung (góc).
+ Dạng 2. Dùng cung liên kết để tính giá trị rút gọn biểu thức lượng giác.
+ Dạng 3. Chứng minh đẳng thức lượng giác.
Bài 3. Các công thức lượng giác.
+ Dạng 1. Công thức cộng.
+ Dạng 2. Công thức nhân đôi.
Bài 4. Hàm số lượng giác và đồ thị.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số.
+ Dạng 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác.
+ Dạng 3. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số lượng giác.
Bài 5. Phương trình lượng giác cơ bản.
+ Dạng 1. Phương trình lượng giác cơ bản.
+ Dạng 2. Sử dụng cung liên kết.
+ Dạng 3. Phương trình bậc hai.
CHƯƠNG II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN.
Bài 1. Dãy số.
Bài 2. Cấp số cộng.
Bài 3. Cấp số nhân.
CHƯƠNG III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
Bài 1. Giới hạn của dãy số.
Bài 2. Giới hạn của hàm số.
Bài 3. Hàm số liên tục.
+ Dạng 1. Xét tính liên tục của hàm số tại điểm được chỉ ra.
+ Dạng 2. Chứng minh phương trình có nghiệm.

PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
Bài 1. Số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài 2. Trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
CHƯƠNG IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
+ Dạng 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (giao tuyến loại 1).
+ Dạng 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
+ Dạng 3. Tìm thiết diện khi cắt hình chóp bởi một mặt phẳng.
+ Dạng 4. Chứng minh ba đường thẳng đồng quy.
+ Dạng 5. Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
Bài 2. Hai đường thẳng song song.
Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song.
Bài 4. Hai mặt phẳng song song.
Bài 5. Phép chiếu song song.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]