Sách bài tập Toán 11 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo)

Sách bài tập Toán 11 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo) được biên soạn bởi các tác giả: Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy.

Cùng với Sách giáo khoa Toán 11 và Sách giáo viên Toán 11 (bộ sách Chân Trời Sáng Tạo), nhóm tác giả biên soạn Bài tập Toán 11 (tập một & tập hai) nhằm giúp học sinh rèn luyện kiến thức và các kĩ năng cơ bản phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018.
Nội dung sách Bài tập Toán 11 thể hiện tinh thần tích hợp, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.
Cấu trúc sách tương ứng với Sách giáo khoa Toán 11 (bộ sách Chân Trời Sáng Tạo). Bài tập Toán 11 tập một bao gồm năm chương:
– Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
− Chương II. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân.
− Chương III. Giới hạn. Hàm số liên tục.
– Chương IV. Đường thẳng và mặt phẳng. Quan hệ song song trong không gian.
– Chương V. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm.
Mỗi chương bao gồm nhiều bài học. Mỗi bài học gồm các phần như sau:
– KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
– BÀI TẬP MẪU.
– BÀI TẬP.
Cuối mỗi chương là phần LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ.

MỤC LỤC:
Phần ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.
Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
Bài 1. Góc lượng giác.
Bài 2. Giá trị lượng giác của một góc lượng giác.
Bài 3. Các công thức lượng giác.
Bài 4. Hàm số lượng giác và đồ thị.
Bài 5. Phương trình lượng giác cơ bản.
Bài tập cuối chương I.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.
Chương II. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân.
Bài 1. Dãy số.
Bài 2. Cấp số cộng.
Bài 3. Cấp số nhân.
Bài tập cuối chương II.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.
Chương III. Giới hạn. Hàm số liên tục.
Bài 1. Giới hạn của dãy số.
Bài 2. Giới hạn của hàm số.
Bài 3. Hàm số liên tục.
Bài tập cuối chương III.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.
Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương IV. Đường thẳng và mặt phẳng. Quan hệ song song trong không gian.
Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
Bài 2. Hai đường thẳng song song.
Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song.
Bài 4. Hai mặt phẳng song song.
Bài 5. Phép chiếu song song.
Bài tập cuối chương IV.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.
Phần THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Chương V. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài 1. Số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài 2. Trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài tập cuối chương V.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]