Hệ thống bài tập trắc nghiệm đại số tổ hợp cơ bản – vận dụng – vận dụng cao

Tài liệu gồm 58 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề đại số tổ hợp trong chương trình môn Toán 10, mức độ cơ bản – vận dụng – vận dụng cao (VD – VDC).

+ Cơ bản hai quy tắc đếm (phần 1 – phần 2).
+ Cơ bản hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp (phần 1 – phần 2).
+ Cơ bản kiến thức thực tế (phần 1 – phần 2).
+ Cơ bản tạo lập số tự nhiên (phần 1 – phần 2).
+ Vận dụng hai quy tắc đếm (phần 1 – phần 2).
+ Vận dụng hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp (phần 1 – phần 2).
+ Vận dụng kiến thức thực tế (phần 1 – phần 2).
+ Vận dụng tạo lập số tự nhiên (phần 1 – phần 2).
+ Vận dụng cao hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp (phần 1 – phần 3).
+ Cơ bản nhị thức Newton (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng nhị thức Newton (phần 1 – phần 3).
+ Vận dụng cao nhị thức Newton (phần 1 – phần 3).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]