Chuyên đề đại số tổ hợp Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Tài liệu gồm 167 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề đại số tổ hợp trong chương trình SGK Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN.
Dạng 1. Quy tắc cộng.
Dạng 2. Quy tắc nhân.
BÀI 2. HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.
Dạng 1. Hoán vị.
Dạng 2. Chỉnh hợp.
Dạng 3. Tổ hợp.
Dạng 4. Một Số Bài Toán Đếm Số Các Số Tự Nhiên Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước.
BÀI 3. NHỊ THỨC NEWTON.
Dạng 1. Khai triển biểu thức dạng (a + b)^4.
Dạng 2. Khai triển biểu thức dạng (a + b)^5.
Dạng 3. Xác định một hệ số hay một số hạng trong khai triển của bậc 4 hay bậc 5.
Dạng 4. Tính tổng của các tổ hợp 5 k c k n kn n và ứng dụng (nếu có).
Dạng 5. Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai triển của 4 x x 5 x x để tính gần đúng và ứng dụng (nếu có).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]