Bài tập đại số tổ hợp Toán 10 Cánh Diều

Tài liệu gồm 156 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển tập các dạng bài tập tự luận và trắc nghiệm chuyên đề đại số tổ hợp trong chương trình Toán 10 Cánh Diều, có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN. SƠ ĐỒ HÌNH CÂY.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 2. HOÁN VỊ. CHỈNH HỢP.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Hoán vị.
+ Dạng 2. Chỉnh hợp.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Hoán vị.
+ Dạng 2. Chỉnh hợp.

BÀI 3. TỔ HỢP.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tổ hợp.
+ Dạng 2. Kết hợp hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Tổ hợp.
+ Dạng 2. Kết hợp hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.

BÀI 4. NHỊ THỨC NEWTON.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]