Hình học giải tích phẳng Oxy – Đặng Thành Nam

Tài liệu gồm 30 trang với nội dung gồm các phần:

+ KIẾN THỨC CẦN NHỚ
+ BÀI TOÁN VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ TAM GIÁC
+ BÀI TOÁN VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ TỨ GIÁC
+ BÀI TOÁN VỀ ĐƯỜNG THẲNG VỚI ĐƯỜNG TRÒN
+ BÀI TẬP TỔNG HỢP

XEM TRỰC TUYẾN

comments