Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) năm học 2017 – 2018 trung tâm GDTX – HN Bắc Giang


Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) năm học 2017 – 2018 trung tâm GDTX – HN Bắc Giang gồm 2 mã đề, mỗi đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho hàm số y = x^3 + 3x – 1
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1; 1)
B. Hàm số luôn đồng biến trên R
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-1; 1)
D. Hàm số có hai điểm cực trị
[ads]
+ Cho hàm số y = x^4 – 2x^2 + 1
A. Hàm số có 1 điểm cực trị
B. Nghịch biến trên khoảng (-∞; -1) và (0; 1)
C. Nghịch biến trên khoảng (0; +∞)
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0
+ Giá trị của tham số m để hàm số y = -2x^3 + 3mx^2 + 3x – 1 đạt cực tiểu tại x = 2 là:
A. không có
B. m = -7/4
C. m = 7/4
D. m < 2
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com