80 câu trắc nghiệm cấp số cộng, cấp số nhân – Hứa Lâm Phong


Tài liệu gồm 8 trang tuyển chọn 80 câu trắc nghiệm cấp số cộng, cấp số nhân có đáp án do thầy Hứa Lâm Phong biên soạn.

Trích một số bài toán trong tài liệu:
1. Cho cấp số cộng có 4 số hạng trong đó tổng của chúng bằng 22, tổng bình phương bằng 166. Bốn số hạng của cấp số cộng là?
2. Tam giác ABC có ba góc A, B, C lập thành một cấp số nhân có công bội bằng 2. Ba góc A, B, C biết A< B< C lần lượt là?
3. Số các số hạng trong một cấp số cộng là chẵn. Tổng các số hạng thứ lẻ và các số hạng thứ chữan lần lượt là 24 và 30. Biết số hạng cuối lớn hơn số hạng đầu là 10,5; số các số hạng là bao nhiêu? Đáp số của bài toán là:
A. 20   B. 18
C. 12   D. 8
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com