Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân Toán 11 GDPT 2018

Tài liệu gồm 130 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, các dạng toán thường gặp và bài tập chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân môn Toán 11 chương trình GDPT 2018.

Bài 1. Dãy số 202.
A Khái niệm 202.
B Cách cho một dãy số 202.
C Dãy số tăng, Dãy số giảm 202.
D Dãy số bị chặn 203.
E Các dạng toán thường gặp 203.
+ Dạng 1. Tìm số hạng thứ k của dãy số 203.
1. Ví dụ mẫu 203.
2. Bài tập tự luyện 204.
3. Câu hỏi trắc nghiệm 207.
+ Dạng 2. Số hạng tổng quát, biểu diễn dãy số 209.
1. Ví dụ mẫu 209.
2. Bài tập tự luyện 210.
3. Câu hỏi trắc nghiệm 212.
+ Dạng 3. Xét tính tăng giảm của dãy số 215.
1. Ví dụ mẫu 216.
2. Bài tập tự luyện 217.
3. Câu hỏi trắc nghiệm 218.
+ Dạng 4. Xét tính bị chặn của dãy số 221.
1. Ví dụ mẫu 221.
2. Bài tập tự luyện 222.
3. Câu hỏi trắc nghiệm 224.
+ Dạng 5. Toán thực tế về dãy số 227.
1. Ví dụ mẫu 227.
2. Bài tập tự luyện 229.

Bài 2. Cấp số cộng 232.
A Định nghĩa 232.
B Số hạng tổng quát 232.
C Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng 232.
D Các dạng toán thường gặp 232.
+ Dạng 1. Nhận diện cấp số cộng, công sai d và số hạng đầu của CSC 232.
1. Ví dụ mẫu 232.
2. Bài tập tự luyện 233.
3. Câu hỏi trắc nghiệm 235.
+ Dạng 2. Số hạng tổng quát của cấp số cộng 237.
1. Ví dụ mẫu 237.
2. Bài tập tự luyện 239.
3. Câu hỏi trắc nghiệm 242.
+ Dạng 3. Tìm số hạng thứ k của cấp số cộng 244.
1. Ví dụ mẫu 244.
2. Bài tập tự luyện 246.
3. Câu hỏi trắc nghiệm 250.
+ Dạng 4. Tính tổng của dãy nhiều số hạng liên quan đến cấp số cộng, tổng các hạng tử của cấp số cộng 252.
1. Ví dụ mẫu 252.
2. Bài tập rèn luyện 253.
3. Bài tập trắc nghiệm 256.
+ Dạng 5. Các bài toán thực tế 259.
1. Ví dụ mẫu 260.
2. Bài tập tự luyện 262.
3. Câu hỏi trắc nghiệm 265.

Bài 3. Cấp số nhân 270.
A Định nghĩa 270.
B Số hạng tổng quát 270.
C Tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân 270.
D Các dạng toán thường gặp 270.
+ Dạng 1. Nhận diện cấp số nhân. Tìm số hạng đầu và công bội q của CSN 270.
1. Ví dụ mẫu 271.
2. Bài tập tự luyện 272.
3. Câu hỏi trắc nghiệm 274.
+ Dạng 2. Số hạng tổng quát của cấp số nhân 276.
1. Ví dụ mẫu 276.
2. Bài tập tự luyện 277.
3. Câu hỏi trắc nghiệm 279.
+ Dạng 3. Tìm số hạng thứ k của CSN 281.
1. Ví dụ mẫu 281.
2. Bài tập tự luyện 283.
3. Câu hỏi trắc nghiệm 284.
+ Dạng 4. Tìm điều kiện để một dãy số lập thành CSN 287.
1. Ví dụ mẫu 287.
2. Bài tập rèn luyện 287.
3. Câu hỏi trắc nghiệm 288.
+ Dạng 5. Tính tổng của cấp số nhân 291.
1. Ví dụ mẫu 291.
2. Bài tập tự luyện 292.
3. Câu hỏi trắc nghiệm 293.
+ Dạng 6. Bài toán thực tế về cấp số nhân 295.
1. Ví dụ mẫu 295.
2. Bài tập tự luyện 296.
3. Câu hỏi trắc nghiệm 303.

Bài 4. Ôn tập cuối chương II 306.
A Đề cương ôn tập 306.
+ Dạng 1. Bài tập về dãy số 306.
1. Bài tập tự luận 306.
2. Bài tập trắc nghiệm 306.
+ Dạng 2. Bài tập về cấp số cộng 308.
1. Bài tập tự luận 308.
2. Bài tập trắc nghiệm 310.
+ Dạng 3. Bài tập về cấp số nhân 311.
1. Bài tập tự luận 311.
2. Bài tập trắc nghiệm 313.
+ Dạng 4. Bài toán thực tế về cấp số cộng, cấp số nhân 314.
1. Bài tập tự luận 314.
2. Bài tập trắc nghiệm 316.
B Đề ôn tập 321.
1. Phần Trắc nghiệm (7 điểm) 321.
2. Phần Tự luận (3 điểm) 329.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]