Chuyên đề cơ bản dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân Toán 11 KNTTvCS

Tài liệu gồm 35 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, bao gồm tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân (mức độ cơ bản) trong chương trình môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS).

CHƯƠNG II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN.
Chủ đề 1: DÃY SỐ.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Định nghĩa.
2. Các cách cho một dãy số.
3. Dãy số tăng. Dãy số giảm. Dãy số bị chặn.
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Dạng 1: Xác định số hạng.
Dạng 2: Tính tăng giảm của dãy số.
Dạng 3: Tính bị chặn của dãy số.

Chủ đề 2: CẤP SỐ CỘNG.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Định nghĩa.
2. Số hạng tổng quát.
3. Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng.
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Chủ đề 3: CẤP SỐ NHÂN.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Định nghĩa.
2. Số hạng tổng quát.
3. Tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân.
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]