Các dạng toán dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân Toán 11 Cánh Diều

Tài liệu gồm 116 trang, bao gồm lý thuyết cần nhớ, phân loại và phương pháp giải toán, bài tập tự luyện và bài tập trắc nghiệm chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân trong chương trình môn Toán 11 Cánh Diều, có đáp án và lời giải chi tiết.

MỤC LỤC:
Chương 2. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN 1.
Bài 1. DÃY SỐ 1.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 2.
+ Dạng toán 1. Tìm các số hạng của dãy số cho bởi công thức tổng quát 2.
+ Dạng toán 2. Tìm các số hạng của dãy số cho bởi công thức truy hồi 3.
+ Dạng toán 3. Dự đoán và chứng minh công thức tổng quát của dãy số bằng phương pháp quy nạp (đọc thêm) 4.
+ Dạng toán 4. Xét sự tăng giảm của dãy số 7.
+ Dạng toán 5. Xét tính bị chặn của dãy số 9.
+ Dạng toán 6. Vận dụng thực tiễn 11.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 12.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 18.

Bài 2. CẤP SỐ CỘNG 20.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 20.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 21.
+ Dạng toán 1. Chứng minh dãy số là một cấp số cộng 21.
+ Dạng toán 2. Công sai, số hạng đầu và số hạng tổng quát của cấp số cộng 22.
+ Dạng toán 3. Tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng 24.
+ Dạng toán 4. Tính chất của cấp số cộng 27.
+ Dạng toán 5. Vận dụng, thực tiễn 29.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 31.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 35.

Bài 3. CẤP SỐ NHÂN 37.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 37.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 38.
+ Dạng toán 1. Chứng minh dãy số là một cấp số nhân 38.
+ Dạng toán 2. Công bội, số hạng đầu, số hạng tổng quát 39.
+ Dạng toán 3. Tính tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân 40.
+ Dạng toán 4. Tính chất của cấp số nhân 42.
+ Dạng toán 5. Vận dụng, thực tiễn 44.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 46.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 52.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]