Dãy số và giới hạn của dãy số – Nguyễn Tất Thu


Tài liệu gồm 69 trang, hướng dẫn giải các bài toán thuộc chuyên đề dãy số và giới hạn của dãy số ở mức độ khó. Nội dung tài liệu gồm các phần:
+ Chương 1. DÃY SỐ
1.1 Dãy số
1.1.1 Định nghĩa dãy số
1.1.2 Cách cho dãy số
1.1.3 Dãy số tăng, giảm và dãy số bị chặn
1.2 Cấp số cộng – Cấp số nhân
1.2.1 Cấp số cộng
1.2.1.1 Định nghĩa
1.2.1.2 Tính chất
1.2.2 Cấp số nhân
1.2.2.1 Định nghĩa
1.2.2.2 Tính chất
1.2.3 Ứng dụng CSC – CSN để tìm CTTQ của dãy số
[ads]
+ Chương 2. GIỚI HẠN DÃY SỐ
2.1 Định nghĩa
2.2 Các định lí về giới hạn
2.3 Một số phương pháp tìm giới hạn dãy số
2.3.1 Xác định công thức tổng quát của dãy số
2.3.2 Sử dụng nguyên lí Weierstrass
2.3.3 Sử dụng nguyên lí kẹp
2.3.4 Xây dựng dãy phụ
2.3.5 Giới hạn của dãy un = f(un)
2.3.6 Giới hạn của một tổng
2.4 Dãy số sinh bởi phương trình
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com