Bộ đề ôn tập kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 chủ đề mũ – logarit có đáp án


Tài liệu gồm 70 trang được biên soạn bởi thầy Trần Quốc Nghĩa tuyển tập một số đề trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 chủ đề mũ – logarit có đáp án.

Trích dẫn bộ đề ôn tập kiểm tra Giải tích 12 chương 2 chủ đề mũ – logarit có đáp án:
+ Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hai hàm số y = a^x và y = log_a x có cùng tập giá trị.
B. Hai đồ thị hàm số y = a^x và y = log_a x đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.
C. Hai hàm số y = a^x và y = log_a x có cùng tính đơn điệu.
D. Hai đồ thị hàm số y = a^x và y = log_a x đều có đường tiệm cận.
[ads]
+ Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y =  ln x trên [1;e].
A. Không xác định được giá trị nhỏ nhất. B. min y = 1 khi x = 1.
C. min y = e khi x = e. D. min y = 0  khi x = 1.
+ Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hàm số y = log_a x với a > 1 nghịch biến trên khoảng (0;+∞).
B. Hàm số y = a^x với 0 < a < 1 đồng biến trên khoảng (0;+∞).
C. Hàm số y = log x với nghịch biến trên khoảng (0;+∞).
D. Hàm số y = a^x với 0 < a < 1 nghịch biến trên khoảng (-∞;+∞).
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]