Đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 4 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 năm học 2019 – 2020 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 132 gồm 10 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề: giới hạn dãy số, giới hạn hàm số và hàm số liên tục, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 4 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Chứng minh rằng phương trình 4x^4 + 2x^2 – x – 3 = 0 có ít nhất hai nghiệm thuộc (-1;1).
+ Xác định các giá trị của tham số m để hàm số f(x) = (x^2 – 7x + 10)/(x – 2) khi x khác 2 và f(x) = -2m – 1 khi x = 2 liên tục tại x = 2.
+ Tính giới hạn lim (n^3 – 2n + 1)/(2n^3 – n + 3).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com