Chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit dành cho học sinh trung bình – yếu – Dương Minh Hùng


Tài liệu gồm 117 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Dương Minh Hùng, phân dạng, hướng dẫn cách giải và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm (mức độ nhận biết – thông hiểu, có đáp án và lời giải chi tiết) chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, hỗ trợ học sinh có học lực ở mức trung bình – yếu trong quá trình học tập chương trình Giải tích 12 chương 2.

Bài 1. MŨ – LŨY THỪA.
Dạng 1. Mũ – lũy thừa.
Dạng 2. So sánh các lũy thừa.
Dạng 3. Biến đổi, rút gọn, biểu diễn các biểu thức lũy thừa.

Bài 2. HÀM SỐ LŨY THỪA.
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa.
Dạng 2. Đạo hàm của hàm số luỹ thừa.
Dạng 3. Tính chất, đồ thị của hàm số luỹ thừa.

Bài 3. LOGARIT.
Dạng 1. Tính giá trị biểu thức logarit.
Dạng 2. Biến đổi, rút gọn, biểu diễn biểu thức chứa logarit.
Dạng 3. Biểu diễn các biểu thức chứa logarit theo biểu thức khác.

Bài 4. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT.
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số mũ, hàm số logarit.
Dạng 2. Đạo hàm của hàm số mũ, hàm số logarit.
Dạng 3. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số mũ, hàm số logarit.
Dạng 4. Tìm GTLN – GTNN của hàm số mũ, hàm số logarit.
Dạng 5. Toán thực tế.
Dạng 6. Tìm tham số m để hàm số hàm số mũ, hàm số logarit xác định.

Bài 5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ.
Dạng 1. Phương trình mũ cơ bản.
Dạng 2. Phương trình mũ đưa về cùng cơ số.
Dạng 3. Đặt ẩn phụ giải phương trình mũ.
Dạng 4. Phương trình mũ chứa tham số m thỏa mãn điều kiện.

Bài 6. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT.
Dạng 1. Phương trình logarit cơ bản.
Dạng 2. Phương trình logarit đưa về cùng cơ số.
Dạng 3. Đặt ẩn phụ giải phương trình logarit.
Dạng 4. Phương trình logarit chứa tham số m.

Bài 7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ.
Dạng 1. Bất phương trình mũ cơ bản.
Dạng 2. Bất phương trình mũ đặt ẩn phụ.
Dạng 3. Bất phương trình mũ chứa tham số m.

Bài 8. BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT.
Dạng 1. Bất phương trình logarit cơ bản.
Dạng 2. Bất phương trình logarit đặt ẩn phụ.
Dạng 3. Bất phương trình logarit chứa tham số m.

Xem thêm:
+ Chuyên đề hàm số và đồ thị dành cho học sinh trung bình – yếu – Dương Minh Hùng
+ Chuyên đề thể tích khối đa diện dành cho học sinh trung bình – yếu – Dương Minh Hùng
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com