Bài giảng dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 94 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản cần nắm, phân loại và phương pháp giải bài tập chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân trong chương trình môn Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (CTST).

BÀI 1. DÃY SỐ.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
Dạng 1. Tìm số hạng của dãy số.
Dạng 2. Tính tăng giảm của dãy số.
Dạng 3. Dãy số bị chặn.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
BÀI 2. CẤP SỐ CỘNG.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
Dạng 1. Nhận dạng một dãy số là cấp số cộng.
Dạng 2. Xác định số hạng, công sai và số hạng tổng quát của cấp số cộng.
Dạng 3. Tính tổng các số hạng trong một cấp số cộng.
Dạng 4. Giải phương trình (tìm x trong cấp số cộng).
Dạng 5. Chứng minh một hệ thức trong cấp số cộng lập thành cấp số cộng, bài toán có sử dụng yếu tố cấp số cộng.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
BÀI 3. CẤP SỐ NHÂN.
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP.
Dạng 1. Chứng mình một dãy số là cấp số nhân.
Dạng 2. Xác định các số hạng của cấp số nhân, tổng của cấp số nhân.
Dạng 3. Các bài toán thực tế.
C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.
BÀI TẬP TỰ LUẬN.
BÀI TẬP TỔNG ÔN CHƯƠNG 2.
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM.
PHẦN 2. TỰ LUẬN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]