Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 chương 1 (Vector) trường THPT chuyên Quốc học – Huế


Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 chương 1 (Vector) trường THPT chuyên Quốc học – Huế gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác vt0 thì cùng phương với nhau
B. Hai vectơ khác vt0 cùng phương với nhau thì cùng hướng với nhau
C. Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng có độ dài bằng nhau
D. Nếu bốn điểm A, B, C, D thỏa vtAB = vtDC thì ABCD là một hình bình hành
+ Cho hai điểm phân biệt A, B và I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn điều kiện |vtMA + vtMB| = |vtMA – vtMB|.
A. Trung trực của AB
B. Đường tròn đường kính AB
C. Đường tròn tâm I, bán kính AB
D. Nửa đường tròn đường kính AB
[ads]
+ Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Xét các phát biểu sau:
(1). Điều kiện cần và đủ để C là trung điểm của đoạn thẳng AB là vtBA = -2vtAC
(2). Điều kiện cần và đủ để C là trung điểm của đoạn thẳng AB là vtCB = vtCA
(3). Điều kiện cần và đủ để C là trung điểm của đoạn thẳng AB là vtAC + vtBC = vt0
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Chỉ có câu (3) sai
B. Không có câu nào sai
C. Câu (1) và câu (3) đúng
D. Câu (1) sai
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]