Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 (Vectơ) trường THPT Hai Bà Trưng – TT. Huế

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 (Vectơ) trường THPT Hai Bà Trưng – TT. Huế gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Vectơ là một đoạn thẳng có hướng
B. Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi vtAB, vtAC không cùng phương
C. Độ dài vectơ là khoảng cách từ điểm đầu đến điểm cuối của vectơ đó
D. Vectơ 0 là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau
[ads]
+ Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi tồn tại một số k ≠ 0 để vtAB = k.vtBC
B. Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi tồn tại một số k ≠ 0 để AB = k.BC
C. Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi tồn tại một số k > 0 để vtAB = k.vtBC
D. Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi tồn tại một số k < 0 để vtAB = k.vtBC
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Có một vectơ cùng phương với mọi vectơ
B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương
C. Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng cùng độ dài
D. Hai vectơ bằng nhau thì chúng có độ dài bằng nhau

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]