14 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 1 năm học 2018 – 2019


Tài liệu gồm 29 trang được tổng hợp và biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển chọn 14 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 1 năm học 2018 – 2019: chủ đề vectơ và các phép toán, các đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 45 phút, phần trắc nghiệm có đáp án.

Trích dẫn tài liệu 14 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 1 năm học 2018 – 2019:
+ Mệnh đề nào sau đây đúng:
A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương.
B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác 0 thì cùng phương.
C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.
D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.
[ads]
+ Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ khác 0 thì 2 vec tơ đó cùng phương với nhau.
B. Hai vectơ không bằng nhau thì có độ dài không bằng nhau.
C. Hiệu của 2 vectơ có độ dài bằng nhau là vectơ – không.
D. Tổng của hai vectơ khác vectơ –không là 1 vectơ khác vectơ –không.
+ Phát biểu nào sau đây ĐÚNG?
A. Trục tọa độ là một đường thẳng mà trên đó đã chọn gốc tọa độ và hướng dương của trục.
B. Trục tọa độ là một đường thẳng mà trên đó đã chọn vectơ đơn vị.
C. Cả ba câu trên đều sai.
D. Trục tọa độ là một đường thẳng mà trên đó đã chọn gốc tọa độ và vectơ đơn vị i.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]