Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 (Vectơ) trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 (Vectơ) trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm và 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu:
A. Chúng có độ dài bằng nhau và ngược hướng
B. Chúng có độ dài bằng nhau
C. Chúng có độ dài bằng nhau và cùng phương
D. Chúng có độ dài bằng nhau và cùng hướng
+ Cho hai vetơ bằng nhau khác vectơ không. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau.
A. Chúng có cùng điểm gốc
B. Chúng luôn cùng phương
C. Chúng luôn có cùng độ dài
D. Chúng luôn cùng hướng
[ads]
+ Chọn khằng định đúng trong các khẳng định sau.
A. Hai vectơ được gọi là cùng giá nếu chúng nằm trên một đường thẳng
B. Mọi vetơ chỉ có đúng một giá
C. Hai vectơ khác nhau thì có giá khác nhau
D. Hai vectơ được gọi là cùng giá nếu chúng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]