Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 (Vectơ) trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa


Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 (Vectơ) trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm và 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu:
A. Chúng có độ dài bằng nhau và ngược hướng
B. Chúng có độ dài bằng nhau
C. Chúng có độ dài bằng nhau và cùng phương
D. Chúng có độ dài bằng nhau và cùng hướng
+ Cho hai vetơ bằng nhau khác vectơ không. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau.
A. Chúng có cùng điểm gốc
B. Chúng luôn cùng phương
C. Chúng luôn có cùng độ dài
D. Chúng luôn cùng hướng
[ads]
+ Chọn khằng định đúng trong các khẳng định sau.
A. Hai vectơ được gọi là cùng giá nếu chúng nằm trên một đường thẳng
B. Mọi vetơ chỉ có đúng một giá
C. Hai vectơ khác nhau thì có giá khác nhau
D. Hai vectơ được gọi là cùng giá nếu chúng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]