Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 (Vectơ) trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế


Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 (Vectơ) trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế gồm 10 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Có duy nhất một vectơ cùng phương với mọi vectơ
B. Có ít nhất hai vectơ có cùng phương với mọi vectơ
C. Có vô số vectơ cùng phương với mọi vectơ
D. Không có vectơ nào cùng phương với mọi vectơ
[ads]
+ Cho a và b là các vectơ khác 0 với a là vectơ đối của b. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hai vectơ a, b cùng phương
B. Hai vectơ a, b ngược hướng
C. Hai vectơ a, b cùng độ dài
D. Hai vectơ a, b chung điểm đầu
+ Cho lục giác đều ABCDEF tâm O (như hình vẽ).
a. Chỉ ra các vectơ bằng vectơ AO.
b. Các vectơ nào bằng vectơ FE?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]