Đề kiểm tra định kỳ Hình học 10 chương 1 (Vector) trường THPT Nguyễn Huệ – TT. Huế

Đề kiểm tra định kỳ Hình học 10 chương 1 (Vector) trường THPT Nguyễn Huệ – TT. Huế gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho hai điểm A, B và I là trung điểm của AB. Điểm M thỏa điều kiện |vtMA + vtMB| = |vt MA – vt MB|. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào SAI?
A. Tập hợp các điểm M là đường tròn đường kính AB
B. Tam giác AMB vuông tại M
C. Không tồn tại điểm M nào thỏa mãn điều kiện trên
D. IM =1/2.AB
[ads]
+ Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của BC, AD. Chọn khẳng định ĐÚNG?
A. vtOK = vtOH
B. vtOK = vtHO
C. vtHK = vtDC
D. vtHK = vtAB
+ Chọn khẳng định ĐÚNG trong các khẳng định sau?
A. Vectơ đối của vectơ -vta +vtb là -vta – vtb
B. Vectơ 0 không có vectơ đối
C. Vectơ đối của vectơ -vta là vta
D. Vectơ đối của vectơ vta + vtb là vta – vtb

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]