Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Phạm Hùng Hải


Tài liệu gồm 53 trang, được biên tập bởi thầy giáo Phạm Hùng Hải, tổng hợp kiến thức cần nhớ, các dạng toán cơ bản, bài tập tự luyện và bài tập trắc nghiệm có đáp án chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng (Toán 11 phần Hình học chương 1).

MỤC LỤC:
Chương 1. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 1.
§1 – PHÉP TỊNH TIẾN 1.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 2.
+ Dạng 1.1: Xác định tọa độ ảnh của một điểm qua phép tịnh tiến 2.
+ Dạng 1.2: Xác định phương trình ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến 4.
+ Dạng 1.3: Xác định phương trình ảnh của đường tròn qua phép tịnh tiến 7.
+ Dạng 1.4: Một số bài toán hình sơ cấp 9.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 10.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 16.
§2 – PHÉP QUAY 21.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 21.
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 22.
+ Dạng 2.5: Xác định ảnh của một điểm qua phép quay 22.
+ Dạng 2.6: Xác định phương trình ảnh của đường thẳng d qua phép quay 25.
+ Dạng 2.7: Xác định phương trình ảnh của đường tròn qua phép quay 27.
+ Dạng 2.8: Một số bài toán hình sơ cấp 29.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 31.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 32.
§3 – PHÉP VỊ TỰ 36.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 36.
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 38.
+ Dạng 3.9: Tìm ảnh, tạo ảnh của một điểm qua một phép vị tự 38.
+ Dạng 3.10: Xác định phương trình ảnh của đường thẳng qua phép vị tự 39.
+ Dạng 3.11: Xác định phương trình ảnh của đường tròn qua phép vị tự 39.
+ Dạng 3.12: Một số bài toán hình sơ cấp 40.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 40.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 42.
§4 – PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 46.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 46.
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 46.
+ Dạng 4.13: Xác định ảnh qua phép dời 46.
+ Dạng 4.14: Xác định ảnh qua phép đồng dạng 47.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 48.
§5 – ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 51.
A Đề số 1 51.
B Đề số 2 54.
§6 – ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ 57.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]