30 câu trắc nghiệm giới hạn của dãy số – Trần Công Diêu


Tài liệu gồm 13 trang với phần tóm tắt lý thuyết và 30 câu trắc nghiệm giới hạn của dãy số có lời giải chi tiết.

Trích dẫn tài liệu:
+ Kết quả nào sau đây đúng?
A. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) có công bội q thì tổng S = u/(1 – q)
B. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) có u1 = 4, q = 4/3 thì S = -12
C. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) có u1 = 15, S = 60 thì công bội q = 3/4
D. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) có u1 = -4, q = -5/4 thì S = -169
[ads]
+ Cấp số nhân lùi vô hạn (un) có u1 = -50, S = 100. Năm số hạng đầu tiền của cấp số cộng này là?
A.50; 25; 12,5; 6,5; 3,25
B.50; 25,5; 12,5; 6,25; 3,125
C.50; 25; 12,5; 6,25; 3,125
D.50; 25; 12,25; 6,125; 3,0625
+ Chọn mệnh đề đúng:
A. lim cos(2π/n) = 0
B. lim cos(2π/n) = 1
C. lim cos(2π/n) = -1
D. lim cos(2π/n) = 0 không có giới hạn
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com