Phương pháp giải các dạng toán phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Trần Đình Cư


Tài liệu gồm 125 trang với nội dung gồm:

Bài 1. Phép biến hình
A. Kiến thức cơ bản cần nắm
B. Phân dạng và phương pháp giải bài tập
+ Dạng 1. Xác định ảnh của một hình qua một phép biến hình
+ Dạng 2. Tìm điểm bất động của phép biến hình
C. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan
Bài 2. Phép tịnh tiến
A. Kiến thức cơ bản cần nắm
B. Phân loại và phương pháp giải bài tập
+ Dạng 1. Xác định ảnh của một hình qua một phép tịnh tiến
+ Dạng 2. Dùng phép tịnh tiến để tìm tập hợp điểm di động
+ Dạng 3. Dùng phép tịnh tiến để dựng hình
C. Câu hỏi trắc nghiệm
Bài 3. Phép đối xứng trục
A. Kiến thức cơ bản cần nắm
B. Phân loại và phương pháp giải bài tập
+ Dạng 1. Xác định ảnh của một hình qua phép đối xứng trục
+ Dạng 2. Tìm trục đối xứng của một hình
+ Dạng 3. Tìm tập hợp điểm
+ Dạng 4. Dùng phép đối xứng trục để dựng hình
C. Câu hỏi trắc nghiệm
[ads]
Bài 4. Phép đối xứng tâm
A. Kiến thức cơ bản cần nắm
B. Phân loại và phương pháp giải bài tập
+ Dạng 1. Tìm ảnh của 1 điểm, một đường qua phép đối xứng tâm
+ Dạng 2. Chứng minh một hình h có tâm đối xứng
+ Dạng 3. Dùng phép đối xứng tâm để dựng hình
C. Câu hỏi trắc nghiệm
Bài 5. Phép quay
A. Kiến thức cơ bản cần nắm
B. Phân loại và phương pháp giải bài tập
+ Dạng 1. Chứng minh điểm m’ là ảnh của điểm m trong một phép quay
+ Dạng 2. Tìm ảnh của một đường thẳng, đường tròn qua một phép quay
+ Dạng 3. Dựng hình bằng phép quay
C. Câu hỏi trắc nghiệm
Bài 6. Khái niệm phép dời hình và hai hình bằng nhau
A. Kiến thức cơ bản cần nắm
B. Câu hỏi trắc nghiệm
Bài 7. Phép vị tự
A. Kiến thức cơ bản cần nắm
B. Phân dạng và phương pháp giải bài tập
+ Dạng 1. Xác định phép vị tự biến điểm m cho sẵn thành điểm m’ cho sẵn
+ Dạng 2. Dùng phép vị tự để tìm tập hợp điểm
+ Dạng 3. Dùng phép vị tự để dựng hình
C. Câu hỏi trắc nghiệm
Bài 8. Phép đồng dạng
A. Kiến thức cơ bản cần nắm
B. Phân dạng và phương pháp giải bài tập
+ Dạng 1. Xác định các yếu tố cơ bản của phép đồng dạng
+ Dạng 2. Tìm ảnh của một điểm m qua một phép đồng dạng
+ Dạng 3. Chứng minh hai hình h và h’ đồng dạng
+ Dạng 4. Tìm tập hợp các điểm m’ là ảnh của điểm m qua một phép đồng dạng
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com