Bài toán về góc trong không gian

Tài liệu gồm 56 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán trọng tâm kèm phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm tự luyện chuyên đề bài toán về góc trong không gian, có đáp án và lời giải chi tiết; hỗ trợ học sinh lớp 11 trong quá trình học tập chương trình Toán 11 phần Hình học chương 3.

Vấn đề 1: GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG.
1. Định nghĩa góc giữa hai đường thẳng.
2. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng.
3. Phương pháp tính góc giữa hai đường thẳng.
Vấn đề 2: GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
+ Dạng 1: Góc giữa cạnh bên và mặt đáy.
+ Dạng 2: Góc giữa cạnh bên và mặt phẳng chứa đường cao.
+ Dạng 3: Góc giữa đường cao và mặt bên.
+ Dạng 4: Góc giữa cạnh bên và mặt bên.
Vấn đề 3: GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG.
+ Dạng 1: Góc giữa mặt bên và mặt đáy.
+ Dạng 2: Góc giữa hai mặt bên.
+ Dạng 3: Sử dụng định lý hình chiếu để tính góc giữa hai mặt phẳng.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]